Основни податоци за компанијата

КАММЕО ГРУПА ДООЕЛ СКОПЈЕ

Седиште: Бул. Кузман Јосифовски – Питу Бр.15 Скопје – Аеродром

Датум на основање: 05.11.2019 г.

Времетраење: Неограничено

Вид на сопственост: Приватна

Единствен даночен број: 4080019586268

Основна главнина: 10.000,00 EUR

Телефон: 00389 2 277 6800