Како ќе знам дали сум го активирал Wizi business во апликацијата?

Ќе бидете известени за активирањето на Wizi business преку порака. За да може возењето да се додаде на вашата месечна сметка, секогаш избирајте го начинот на плаќање „Деловен корисник“.