Како и во каква форма ја добиваме фактурата за возење?

Фактурата за извршените транспортни услуги во претходниот месец ви доаѓа во дигитална форма до 5-ти во тековниот месец со соодветната спецификација за возење која ги содржи сите детали за превозот.